vastuullisesti kohti parempaa kannattavuutta

Toimitusketjun prosessit ja ohjaaminen

Toteutamme tuotannon toimintamallien, sisälogistiikan materiaalivirtojen sekä tilaus-toimitus prosessin kehittämisen Master-suunnitelmia.

Tuotannonohjaus - Production planning

Tuotannon tehostaminen

• Väli- ja lopputuotevarastoihin sitoutuneen pääoman alentaminen
• Toimitusvarmuuden parantuminen
• Tuotannon läpäisyn maksimointi ja resurssien käyttöasteen parantaminen
• Hävikin pienentäminen

”Tuotannon haaste on reagoida nopeasti ja kustannustehokkaasti yhä vaikeammin ennustettavaan kysyntään …kilpailijoita nopeammin.”

Tuotannonsuunnittelun kehittäminen

Tuotannonsuunnittelun kehittämisen tavoite:
Määrittää S&OP prosessit ja toimintojen väliset pelisäännöt, joilla varmistetaan toimitusvarmuus ja kustannustehokas tuotanto.

Toteutus:
Työpajat, joissa määritetään uusi toimintamalli sekä suunnittelutasot ja sitoutetaan henkilöstö muutokseen.

Lopputuotteet:
Uusi kehitetty prosessi, vastuut, suunnitelmien sisältö ja työkalut.

Tuotannon optimointi

Määrittää ohjaussäännöt, joilla minimoidaan tuotannon kokonaiskustannukset ja varmistetaan haluttu palvelutaso.

Toteutus:
Säännöt määritetään kustannusperusteisella tuotannonsuunnittelutyökalulla (Tuotannon optimointi).

Lopputuotteet:
Varasto- ja tilausohjautuvien tuotteiden määrittely, tuotannon eräkoot ja valmistussyklit sekä ajojärjestys ja varmuusvarastotasot. Tuotannon kustannuslaskentamalli.

Tuotannon optimoinnin menetelmä

Eräkokojen, ajosyklien ja ajojärjestyksen optimointi Tuotannon optimoinnissa on otettava huomioon suuri määrä erilaisia muuttujia, joita on mahdotonta hallita ilman matemaattista mallia.

PlaNet Logistics käyttää tuotannonoptimointiprojekteissaan kustannusperusteista optimointityökalua (Oracle, Production Scheduling Process PSP), joka on yksi markkinoilla olevista hyvistä työkaluista strategiseen tuotannonsuunnitteluun.

Päivittäinen tuotannonsuunnittelu ei vaadi kokonaiskustannuksiin perustuvaa optimointia, mutta strategisena työkaluna se auttaa tuotannonsuunnittelun pelisääntöjen luomiseen ja parametrien määrittämiseen.

Kun nämä periaatteet on luotu, niitä noudattamalla tuotannonohjaus onnistuu tehokkaasti nykyisellä ERP toiminnanohjaus- ja muilla työkaluilla siirtämällä optimoidut tuotekohtaiset parametrit ERP:iin.

master plan

Master plan

Master Plan Master Plan varmistaa hyvän työn ja pääoman tuottavuuden sekä toiminnan laajennettavuuden ja muunneltavuuden alati muuttuvissa markkinatilanteissa.

Master Plan –suunnitelmalla saavutettavia hyötyjä:
• Varaudutaan yritysstrategian mukaisiin volyymin ja tuotemiksin muutoksiin
• Varmistetaan tila- ja laiteresurssien oikea mitoitus
• Luodaan edellytykset työn ja pääoman tehokkaalle käytölle

Projektin sisältö

Tavoite:
Laatia toteuttamiskelpoinen ja kustannustehokas tuotantolaitoksen, logistiikkakeskuksen ja varaston Master Plan.

Toteutus:
Määritellään hankkeen laajuus ja tavoitteet, joiden perusteella suunnitellaan toiminnallinen ja tekninen ratkaisu soveltaen edistyksellisintä ja taloudellisinta teknologiaa. Suunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan asiantuntijoiden kanssa.

Lopputuotteet: Business case sisältäen teknisen ratkaisun, investointikustannusarvion ja käyttökustannukset sekä kannattavuustarkastelun.

Pääoman ja työn tuottavuus

Pääoman ja työn tuottavuuden kehittämisellä saavutettavat hyödyt:

• Tuotteiden kannattavuus paranee
• Yrityksen rahoitusasema ja omavaraisuusaste paranee
• Investointeihin vapautuu pääomaa
• Toiminnan laatu asiakkaan näkökulmasta paranee

Työntekijöiden motivaatio paranee ”Projektin suurin oppi oli, että tuotannon kapasiteettia voidaan nostaa merkittävästi investoimatta uusiin laitteisiin”
– Director, Operations

Projektin sisältö

Tavoite:

Nostaa työn ja pääoman käytön tehokkuutta.

Toteutus:
Yhdessä asiakkaan kanssa suunnitellaan ja viedään käytäntöön tehokkaampia, jatkuvasti kehittyviä toimintatapoja hyödyntämällä LEAN-työkaluja.

Lopputuotteet:

• Jakelureittien ja asiakastyön tehokkuuden parantaminen
• Tuotelinjojen käytettävyyden nostaminen minimoimalla linjahäiriöitä
• Tuotevaihtojen kehittäminen
• Prosessien tehostaminen (tilaus-toimitusketju, hankinta, IT) sekä ohjaussäännöt virtautuksen parantamiseksi
• Tehokasta toimintaa tukeva layout, työpisteet ja tekniset ratkaisut
• Reklamaatioiden ja hävikin eliminointi
• Työnkuvien ja linjamiehityksen kehittäminen mm. eliminoimalla lisäarvoa tuottamatonta työtä Toimintojen ulkoistaminen ja palvelukumppanin hallinta

HQ4