vastuullisesti kohti parempaa kannattavuutta

Tuotanto- ja jakeluverkoston optimointi

Rakenteen kokonaisvaltaisella optimoinnilla voidaan saavuttaa merkittävää kilpailuetua vastuullisuuden, toimittamisen laadun, riskienhallinnan ja kustannustehokkuuden näkökulmista.

Toimitusketjun hallinta
ja optimointi

PlaNet Logisticsin kokemuksen mukaan tyypillisesti on saavutettavissa 10-20% säästöt toimitusketjun kustannuksissa, jos rakennetta ei ole matemaattisella työkalulla aiemmin optimoitu.

Toimitusketjun rakenteen optimoinnilla saavutettavia hyötyjä:
 • Vapautetaan tuotantoon sidottua käyttöpääomaa ja toimitusketjuun sidottua vaihto-omaisuutta
 • Eliminoidaan turhia kuljetuksia
 • Kehitetään jakelukanavan ja asiakaspalvelun toimintamalleja
 • Hallitaan riskiä suunnittelemalla joustava verkosto
 • Varmistetaan investoinnit oikeisiin asioihin
 • Simuloidaan (mitä-jos skenaariot) muutoksia liiketoiminta-alueella ja kustannuksissa
Toimitusketjun tehostaminen

Projektin tavoite:
Määrittää kokonaiskustannuksiltaan (investointi- ja operatiiviset kustannukset) optimaalinen toimitusketjun rakenne.

Toteutus:
Mallinnetaan ja optimoidaan asiakkaan tuotanto- ja/tai jakeluverkosto kustannusperusteisella työkalulla.

Lopputulos:

 • Optimaalinen tuotannon ja logistiikan rakenne
 • Optimaaliset tuotannon ja logistiikan kapasiteetit
 • Tuotteiden allokaatio laitoksittain
 • Kustannusvaikutukset
 • Ratkaisun herkkyys
 • Kilpailija-analyysit ja benchmarking
 • SC koulutusohjelma
 • Materiaalitase
 • Kustannuslaskentamalli
 • Toteutus
Tuotanto- ja jakeluverkoston optimointi

Tuotanto- ja jakeluverkoston mallinnus ja optimointi on erittäin kompleksista. Se sisältää suuren määrän muuttujia, joita ei voi laskea ilman riittäviä työkaluja, (resursseja, rajoitteita ja kustannuksia).

Verkosto-optimointiprojekteissaan PlaNet Logistics käyttää kustannusperusteista optimointityökalua (Oraclen Strategic Network Optimization, SNO), joka on markkinoiden paras työväline määrittämään kustannusperusteisesti optimaalinen strateginen verkostorakenne ja taktinen operatiivinen suunnitelma.

 PlaNet Logisticsilla on kymmenien projektien menestyksekäs kokemus SNO-mallin soveltamisesta eri liiketoiminta-alueille.

cranes-and-containers-at-international-logistics-c-2022-03-21-12-33-32-utc

Yhteistyö- ja Due Diligence selvitykset

Esiselvitys sisältää mm. seuraavia palvelun ja toimitusketjun tehostamisen kokonaisuuksia

 • Vaihtoehtoiset jakelukanavat
 • Kysyntä-analyysit
 • Kilpailijoiden toimitusketjuanalyysit
 • Kohdeyrityskartoitukset
 • Due Diligence selvitykset
 • Tuotantolaitosten, varastojen, jakelukeskusten, terminaalien ja kuljetusalueiden optimaaliset lokaatiot

Strategian toteutuksessa luomme merkittävää lisäetua yritysjärjestelyissä. Toimenkuvaamme kuuluu neuvotteluosapuolelle tehtävät johtopäätökset toimitusketjujen yhdistämisen synergioista, riskiarviot sekä alustavan haltuunoton suunnittelu. Operaatioiden käytännön ymmärtäminen lattiatasolta toimitusketjun isoon kuvaan saakka on vahvuusalueemme. Simuloimme vaihtoehtoisia skenaarioita perustuen Clean Room tietoihin sekä hyödynnämme PlaNet Logisticsin laajaa benchmark tietokantaa.

Haltuunotossa olemme toimineet toimitusketjun muutosryhmän koordinoijana asiakkaalla. Useissa tapauksissa olemme auttaneet asiakasta realisoimaan toimitusketjun synergioita. Uudelleenjärjestelemme toimitusketjun rakenteen, tuotantolaitosten ja varastojen tuotemiksit ja toiminnan. Tällöin tavoitettavaa kasvua mahdollistetaan hyödyntäen olemassa olevia resursseja. Kannattavin ratkaisu saattaa löytyä Greenfield Master Planista, jossa sovelletaan uutta teknologiaa mahdollisesti uudessa sijainnissa.

Resurssien järjestämisessä olemme auttaneet asiakkaitamme monenlaisissa eri tehtävissä koko hankintaprosessin tukena: Palveluntuottajien prospektointi, tarjouspyyntömateriaalin laadinta, kohteiden lähestyminen, auditoinnit, tarjousten analysointi, sopimusten laadinta ja neuvottelut sekä käyttöönotto suorituskyky- ja laatutakuineen.